aws ec2 附件网络接口 aws

aws ec2 附件网络接口

1 aws界面上把网络接口附加到ec2实例上 2 把网络接口更改成和ec2实例统一的命名方式 ip a | grep ^ #查看附件网络接口 ip link set eth0 name ens4 &a...
阅读全文